32. Antropologia aplicada a l’àmbit de l’educació i de l’escola

Coordinació:

Pepi Soto
UAB
pepi.soto@uab.cat
Eva Bretones
UOC
Beatriz García
UOC

Resum

El Simposi es proposa conèixer i posar en valor les recerques d’antropologia aplicada que es desenvolupen en contextos educatius, escolars i no escolars, tant des de Catalunya com a Catalunya. La proposta subscriu un concepte d’educació que considera la transmissió i l’aprenentatge cultural, en les seves dimensions intencionals i incidentals, com a processos que es despleguen creativament, en interacció, en qualsevol entorn d’aprenentatge i per tant, també, en l’escolar però no exclusivament. També subscriu que aquests processos s’insereixen en els continguts culturalment organitzats dels universos dels que formen part i se’n nodreixen. Volem dialogar sobre els dubtes, les certeses, les modificacions i l’evolució que sorgeixen en els processos de treball que implica l’antropologia aplicada; en els dilemes ètics, els interrogants i les reeixides; en la negociació permanent, l’establiment de vincles de confiança, la mediació, la interpretació; en la comunicació i el respecte, la interacció i la recurrència. Ens interessa copsar les dificultats i les limitacions, aprofundir en la col·laboració i la necessària coresponsabilitat, en el compromís i la implicació. Volem compartir experiències d’aplicació habitades, tot l’aprenentatge que signifiquen i l’aportació que fan a la disciplina antropològica.

 

L’educació i l’escola estan íntimament relacionades però no són universos sinònims. Les cultures humanes despleguen un conjunt d’estratègies i de processos per a la criança i l’acompanyament de les persones fins a la seva maduració, i encara més enllà, que permet créixer en companyia i aprendre tot allò que forma part dels contextos que ens acullen en néixer. La transmissió cultural s’organitza en els grups humans amb pautes que difereixen entre uns grups i altres però que tenen alguns elements de confluència. Aquest elements permeten pensar els sistemes educatius dels grups humans –no l’escola- com a capaços de transmetre tot allò necessari per esdevenir membre de ple dret del grup, de manera que les funcions de tots i cada un dels sistemes educatius són: el reclutament de nous membres al sistema cultural i el manteniment d’aquest en el seu si, en tant que subjectes que, si no subscriuen plenament el seu sistema, com a mínim l’entenen com a inevitable (Spindler, 1987). En aquest sentit l’educació és molt a prop dels processos de creixement, de la criança i la cura a les primeres edats, de l’organització del cicle vital en períodes socialment rellevants que incorporen expectatives concretes i comportaments esperats. La recerca comparada sobre els processos educatius a diferents cultures, desenvolupada per referents clàssics com Margaret Mead, Beatrice Whiting, John Whiting, Herbert Barry, Margaret Bacon, Irvin Child, Carolyn Edwards o el mateix George Spindler, va establir les bases de la comprensió dels nexes entre els entorns i contextos culturals i la configuració de tendències en la representació del qui som, del què s’espera de nosaltres, de l’assumpció de rols i de l’articulació dels bagatges culturals amb els processos educatius.

Ens interessa especialment posar de relleu aquesta perspectiva de l’Antropologia de l’Educació perquè permet un acostament a les situacions i contextos escolars que és rellevant. No es centra en l’escola sinó en les persones que hi habiten, que transiten entre les seves respectives comunitats i les propostes escolars. En aquest sentit, la comprensió cultural de l’entorn escolar i la comprensió de les dimensions educatives de les comunitats culturals, s’articula en totes i cada una de les protagonistes dels encontres –i desencontres- escolars. No només en l’alumnat, també en el professorat. Totes i tots som subjectes culturals, amb trajectòries prèvies a aquests encontres. Des d’aquí, el coneixement antropològic focalitzat en l’educació permet ser aplicat de manera diferenciada a si aquesta perspectiva no es té en compte.

Per això fem una crida a recerques etnogràfiques de l’educació, ja siguin centrades en contextos escolars o no, que s’hagin realitzat o s’estiguin duent a terme, sigui en creació de recursos o propostes educatives específiques, sigui en qüestions de formació a professionals i/o professorat, sigui en assessoraments o consultories per al disseny o implementació de polítiques. Perquè també ens interessa posar en valor la rellevància del coneixement antropològic que es genera des de la recerca aplicada en contextos i situacions de transmissió i aprenentatge.

 

Referències

Aquesta no és una bibliografia exhaustiva, només inclou alguna referència dels referents clàssics citats al text i alguna de les aportacions de les coordinadores del Simposi en l’àmbit proposat.

Referents clàssics:

Barry, Herbert; Bacon, Margaret; Child, Irvin (1957). A cross-cultural survey of some sex differences in socialization. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 55(3), 327–332.

Mead, Margaret (1999 [1939]). Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas. Barcelona: Paidós.

Mead, Margaret (1990 [1939]). Adolescencia y cultura en Samoa. Barcelona: Paidós.

Mead, Margaret (1980 [1970]). Cultura y compromiso. Estudio sobre la ruptura generacional. Barcelona: Gedisa.

Spindler, George (Ed.) (1987). Education and Cultural Process. Anthropological Approaches. Second edition. Illinois: Waveland Press.

Spindler, George (Ed.) (1955). Education and Anthropology. Stanford, CA: Stanford University Press.

Whiting, John & Child, Irvin (1953). Child training and personality: a cross-cultural study. Yale University Press, New Haven.

Whiting, Beatrice & Edwards, Carolyne (1992 [1988]). Children of Different Worlds. The Formation of Social Behavior.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Whiting, Beatrice & Whiting, John (1979 [1975]). Children of Six Cultures. A Psycho-Cultural Analysis, Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press.

Publicacions d’antropologia aplicada a l’àmbit de l’educació i de l’escola, de les coordinadores del Simposi:

Alberich, Neus; García, Beatriz (2020). El diario de campo (Módulo Didáctico). Barcelona: Editorial UOC.

Alberich, Neus; García, Beatriz (2020). La etnografía como resultado (Módulo didáctico). Barcelona: Editorial UOC.

Alberich, Neus; Bretones, Eva; García, Beatriz (2019). Relatos etnográficos (Módulo Didáctico). Barcelona: Editorial UOC.

Alberich, Neus; Bretones, Eva; Ros, Pep (2013). Biografías al descubierto. Historias de vida y educación social. Barcelona: Editorial UOC.

Bretones, Eva (coord.) (2012). Familias y educación social. Un encuentro necesario. Barcelona: Editorial UOC.

Bretones, Eva; Casado, Irina; Sanjuán, Lucía (2018). La construcción sociocultural de la persona: el caso de Rachida. A Asun Pié & Eva Bretones, Cuerpos de la educación social. Barcelona: Editorial UOC.

Bretones, Eva; Solé, Jordi (2014). Discursos y prácticas profesionales en Educación Social. A Isabel García Parejo, El estudio del discurso en comunidades educativas. Aproximaciones etnográficas. Madrid: Traficantes de sueños.

Bretones, Eva; Solé, Jordi; Alberich, Neus; Ros, Pep (2014). Historias de vida y educación social: una experiencia de investigación y formación. Tendencias pedagógicas, no24: 71-84

García, Beatriz (2020). La etnografía aplicada a la educación social. (Módulo Didáctico). Barcelona: Editorial UOC.

García, Beatriz (2018). El espacio como vehículo de una trama cultural. El caso de la escuela secundaria de Machava-Sede (Matola, Mozambique). Revista Periferia, 23 (2), 71-96.

Soto, Pepi (2021). Crecer y aprender, mientras tanto. El dominio teórico y etnográfico de una Antropología Sociocultural de la Educación. Manresa: Bellaterra Edicions.

Soto, Pepi et al. (2018). Trajectes incerts. Apropem-nos a les persones refugiades. Projecte Interdisciplinar. Barcelona: Editorial Teide.

Soto, Pepi (2014). Entre la profesión y la vida: sujetos culturales, [docentes] y profesionales de la inmigración”. En Blanco, C. (Ed.) Movilidad humana y diversidad social en un contexto de crisis económica internacional. Madrid: Editorial Trotta, págs. 213-233.

Soto, Pepi (2010). L’ametller no va poder fugir. Barcelona: Comitè Català de l’ACNUR.

Soto, Pepi (Dir.) (2006). Hacia el aula intercultural. Experiencias y referentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Soto, Pepi (1999). Explorant les possibilitats transformatives de la pràctica educativa: el coneixement antropològic aplicat a la formació de Mestres. Educar, (24), 131-155.

Soto, Pepi; Tovías, Susana (1997). Entre la certeza y la duda. Cuadernos de Pedagogía, (264), 67-73.

Soto, Pepi; Tovías, Susana; García, Beatriz; Prat, Laia (2010). Jo em dic Brisa i tu? Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària. Barcelona: Comitè Català de l’ACNUR.

Comunicaciones acceptades

 

Aprendizaje y emociones en el aula: una etnografía emotiva de la experiencia educativa


El patrimoni immaterial i l'arquitectura tradicional dels Ports: una maleta pedagògica per a l'ensenyament de l'antropologia a primària.


L'Antropologia arriba a les aules amb noves maneres de recuperar la memòria i de transformació social


La diversitat escolar entre els límits de l’exclusió i la inclusió educativa. Aproximació etnogràfica a l’institut Ramon Coll i Rodés.


Processos d'integració de voluntàries internacionals a través del Programa del Cos Europeu de Solidaritat en una ONG local de Poznań


Propuesta de mejora de la atención de los profesionales en la acogida de mujeres senegalesas institucionalizadas en Catalunya a partir de la investigación etnogràfica.